مشخصات كلي نام درس:رياضي-موضوعدرس:جذر اعداد اعشاري-مدت جلسه:45دقيقه-نام مدرسه:شهيد نامجو1-تعداد دانش آموزان32نفر
اهداف كلي 1- آشنايي با زوج بودن تعداد ارقام اعشاري مجذور يك عدد اعشاري.
2-آشنايي با محاسبه جذرهاي اعشاري.
3-آشنايي با تعدا ارقام اعشار در جذرو باقي مانده ي جذر.
اهداف جزئي -دانش آموز در پايان درس بايد تواند:
1-مفهوم مجذور و جذر يك عدد را بداند(دانشي)
2-براي يافتن جذر يك عدد اعشاري به تعداد رقم هاي اعشاري آن توجه كند و دليل زوج بودن تعداد ارقام اعشاري را شرح دهد.(حيطه مهارتي)
3-به تقريب خواسته شده در سوال توجه كند و جذر عدد اعشاري را با همان تقريب خواسته شده به دست آورد(تا يك رقم اعشار،دو رقم اعشار و...) (حيطه مهارتي)
4-محاسبه جذر اعداد اعشاري را مانند جذرهاي تقريب نقصاني كمتر از يك انجام دهد.(مهارتي-حركتي)
5-در پايان محاسبه جذر بداند تعداد ارقام اعشاري جذر نصف تعداد ارقام اعشاري عدد اصلي است و تعداد ارقام اعشاري باقي مانده مساوي با تعداد ارقام اعشاري عدد داده شده است.(دانشي)
6-به حل تمرينات ، كار در كلاس و انجام تكاليف علاقه نشان دهد(حيطه نگرشي)
روش تدريس اكتشافي - فن تمرين - پرسش و پاسخ
 وسایل لازم كتاب - تخته وايت بورد - ماژيك
ايجاد ارتباط سلام و احوالپرسي با دانش آموزانو حضور و غياب آنها-دقت در روحيات و حالات جسماني دانش اموزان-پرسش از علت غيبت (در صورت غيبت دانش آموزي)-بررسي ودقت در وضعيت فيزيكي كلاس
                             زمان:2دقيقه
بررسي تكاليف -بررسي ونظارت بر تكاليف جلسه ي قبل كه توسط دانش آموزان انجام گرفته است.
-پرسش از علت عدم انجام تكاليف(در صورتي كه دانش آموز يا دانش آموزاني از انجام تكاليف خود داري كرده باشند)
                           زمان:5دقيقه
ارزشيابي تشخيصي فعاليتهاي معلم                                   فعاليت هاي دانش آموزان
-مجذور يك عدد يعني چه؟                      -توان دوم يك عدد
-جذر يعني چه؟                                    -ريشه دوم يك عدد
-مجذورهاي كامل را نام ببريد                    1و4و9و16و25و...
-آيا مجذورهاي كامل جذر دقيق دارند؟         -بله
-آيا اعداد منفي جذر دارند؟                        -خير
                            زمان:5دقيقه
انگيزه سازي فعاليتهاي معلم                                      فعاليتهاي دانش آموزان
1-جذر عدد 56 را بدست آوريد(جذر دورقمي)    -بدست مي آورند
2-جذر اعداد 2567و459را با تقريب
نقصاني كمتر از يك بدست آوريد
(جذرهاي بيشتر از دورقم)                            -بدست مي آورند
                             زمان:5دقيقه

در اين قسمت بعداز مثالهاي كه حل شد و دانش آموزان آمادگي لازم را پيدا كردند درس جديد را ارائه مي دهيم
ارائه در س جديد -مجذور چند عدد اعشاري را بدست مي آوريم و از دانش آموزان
مي خواهيم كه به تعداد ارقام اعشاري توجه كنند.

-پرسيده مي شود در همه ي اين مثالها تعداد رقم هاي اعشاري مجذور زوج است يا فرد؟                  پاسخ مي دهند:زوج
-سپس معلم توضيح مي دهد كه در جذرهاي اعشاري به اولين نكته اي كه بايد توجه كنيم تعداد ارقام اعشاري عدد داده شده مي باشد
-پرسيده مي شود:اگر در جذر تعداد ارقام اعشاري عدد داده شده فرد باشد بايد چه كنيم؟
-پاسخ مي دهند:با گذاشتن صفر در سمت راست عدد تعداد ارقام اعشاري را زوج مي كنيم.
-سپس معلم با 2الي3مثال توضيح مي دهد كه بعد از اينكه به زوج و فرد بودن ارقام اعشاري توجه كرديد بدون در نظر گرفتن اعشار جذر را محاسبه مي كنيم.
-در آخر اعشار جذر و باقي مانده را درج مي كنيم با توجه به اينكه:
الف-تعداد ارقام اعشاري جذر هميشه نصف تعداد ارقام اعشاري عدد اصلي است.
ب-تعداد ارقام اعشاري باقي مانده مساوي تعداد ارقام اعشاري عدد داده شده است.
مثال ها:
1-جذر عدد 7/563 را تا دو رقم اعشار بدست آوريد
2-جذر عدد 5 را تا يك رقم اعشار بدست آوريد
                            زمان :20دقيقه
ارزشيابي تكويني فعاليتهاي معلم                                     فعاليتهاي دانش آموزان
1-در جذرهاي اعشاري قبل از
محاسبه جذر به چه قسمتي                   -تعداد ارقام اعشاري
توجه مي كنيم؟(حيطه دانشي)                 عدد داده شده

2-تعداد ارقام عدد داده شده بايد
زوجباشد يا فرد؟(حيطه دانشي)               -زوج

3-تعداد ارقام اعشاري جذر و
باقي مانده ي جذر چند برابر                    -تعداد ارقام اعشاري
تعداد ارقام اعشاري عدد داده                   جذر نصف و تعداد ارقام
است؟(حيطه مهارتي)                           اعشاري باقي مانده
                                                        مساوي تعداد ارقام
                                                         اعشاري عدد داده شده
                                       زمان:5دقيقه
فعاليتهاي تكميلي -در اين قسمت معلم درس را جمع بندي نموده و براي دانش آموزان تكليف و تمرين در نظر مي گيرد
-دانش آموزان عزيز:كار در كلاس صفحه 19 را انجام دهيد.
                                      زمان:3دقيقه
+ نوشته شده توسط چنگيز باقري در جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 19:21 |