بودجه بندي سالانه درس رياضي پايه دوم راهنمايي

ماههفتهصفحاتمطالب
مهراول1-4مجموعه-قراردادها و نهادها
مهردوم5-11زيرمجموعه-حل مساله-رسم شكل
مهرسوم12-22عدد صحيح-بردارصحيح-قرينه-جمع عدادهاي صحيح-قرينه مجموع
مهرچهارم23-28تفريق عدادصحيح
آباناول29-40ضرب عدادصحيح -تقسيم اعداد صحيح-رسم1
آباندوم41-47حساب:توان-ضرب و تقسيم توان
آبانسوم48-58دستگاه هاي شمار-شمارش-كاربرد مبناها-رسم2
آبانچهارم59-66جذر:مفهوم جذر-جذر حاصل ضرب و حاصل تقسيم
آذراول67-71جذرهاي استثنا-حل مساله
آذردوم72-79هندسه1:مثلث قائم الزاويه-ترسيم مثلث-تساوي دو مثلث
آذرسوم80-92توازي:علائم و قراردادها-خطوط موازي و مورب-رسم3
آذرچهارم93-98زاويه و مثلث:مجموع زواياي مثلث-زاويه هاي خارجي مثلث
دياول99-108چهار ضلعي ها:انواع چهار ضلعي ها-رسم چهار ضلعي ها-رسم4
ديدوم109-112تمرينات دوره اي1-دوره
ديسومامتحاناتامتحانات نوبت اول
ديچهارمامتحاناتامتحانات نوبت اول
بهمناول113-121عدد گويا:تساوي اعداد گويا-علامت يك كسر-جمع اعداد گويا
بهمندوم122-127تفريق عددهاي گويا-تفريق متناظر با يك بردار-رسم5
بهمنسوم128-133ضرب عدد هاي گويا-معكوس عدد گويا-تقسيم عددهاي گويا
بهمنچهارم134-144كاربرد حروف:عبارتهاي جبري-مقدار عددي عبارتهاي جبري
اسفنداول145-155معادله:مفهوم معادله-روش حل معادله-رسم6
اسفنددوم156-162مختصات:مختصات نقطه-بردار انتقال
اسفندسوم163-170مختصات بردار انتقال-جمع متناظر با بردار
اسفندچهارم171-176هندسه2:مفهوم مساحت-مساحت شكلهاي هندسي
فرورديناولتعطيلاتتعطيلات نوروزي
فرورديندومتعطيلاتتعطيلات نوروزي
فروردينسوم177-180دايره-مساحت دايره
فروردينچهارم181-188تقارن:تقارن محوري-تقارن مركزي-رسم7
ارديبهشتاول189-197حجم:واحد حجم-محاسبه حجم هاي منشوري-منشور
ارديبهشتدوم198-204تمرينات دوره اي 2-دوره
ارديبهشتسومارزشيابيارزشيابي قبل از امتحانات
ارديبهشتچهارمامتحاناتامتحانات نوبت دوم
خرداداولامتحاناتامتحانات نوبت دوم
خرداددوم----------------------

+ نوشته شده توسط چنگيز باقري در چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 6:59 |