قواعد بخش پذيري

بخش پذيري بر 1

همه اعداد بر 1 بخش پذيرند

بخش پذيري بر 2

اعدادي بر 2 بخش پذيرند كه رقم يكان انها 0و2و4و6و8باشد.

مثال—همه ي اعداد زوج بر 2 بخش پذير هستند.

بخش پذيري بر 3

عددي بر 3 بخش پذير است كه مجموع ارقامش بر 3 بخش پذير باشند.

مثال—مجموع رقم هاي عدد 7512برابر 15 بر 3 بخش پذير مي باشد ، بنابر اين عدد 7512 بر 3 بخش پذير است.

بخش پذيري بر 4

عددي بر4قابل قسمت است كه دورقم سمت راست ان  بر4 قابل قسمت باشد.

مثال—عدد5248بر4بخش پذيراست. زيرا 48 بر4 بخش پذير است.

بخش پذيري بر 5

عددي بر 5 بخش پذير است كه رقم يكانش 0يا5 باشد.

مثال—اعداد65،240و800بر 5بر بخش پذير هستند.

بخش پذيري بر 6

عددي بر6 بخش پذير است كه بر 2و3 بخش پذير باشد.(6=2*3)

مثال—عدد132هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذير است.پس بر 6 نيز بخش پذير است.

بخش پذيري بر 7

عددي بر7 بخش پذير است كه اگر 2برابر رقم يكان ان را از عددي كه از حذف يكان بدست امده كم كنيم،حاصل بر 7بخش پذير باشد.(در صورت لزوم اين عمل را چندين بار تكرار مي كنيم تا به نتيجه برسيم.)

مثال:عدد5194بر7بخش پذير است زیرا:  (8=2*4)      5194

                                       (2=2*1)          511=8-519

                                                                ۴۹=2-51

49 مضربي از 7 است.بنابراين 5194بر7بخش پذير است.

بخش پذيري بر 8

الف:عددي بر 8 قابل قسمت است كه سه رقم سمت راست آن بر 8 قابل قسمت باشد.

مثال:اعداد 45000و70656بر8بخش پذير هستند.زيراسه رقم سمت راست آنها يعني صفر و 656بر8بخش پذير هستند.

ب:عددي بر 8 بخش پذير است كه 2 رقم دهگان به اضافه ي 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذير باشد.

مثال:عدد 65321 بر 8 بخش پذير است

بخش پذيري بر 9

عددي بر 9 بخش پذير است كه مجموع ارقامش بر 9 بخش پذير باشند

مثال:عدد 5148 بر 9 بخش پذير است زيرا مجموع ارقام آن برابر 18 است كه بر 9 بخش پذير است.

بخش پذيري بر 10

اعدادي بر 10 بخش پذيرند كه رقم يكان آن صفر باشد.

مثال:اعداد 50،1200،8110 و...بر 10 بخش پذيرند

بخش پذيري بر 11

عددي بر 11 بخش پذير است كه اگر ارقام آن را يكي در ميان به دو دسته تقسيم كنيم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوريم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم كم كنيم عدد حاصل بر11بخش پذير باشد.

مثال:عدد 5240312 بر 11 بخش پذير است زيرا:   14=2+3+4+5

3=1+0+2

11=3-14

بخش پذيري بر 12

عددي بر 12 بخش پذير است كه بر 3و4 بخش پذير باشد(زيرا:12=3*4)

مثال:هعداد72و120و480 بر12 بخش پذيرند.

بخش پذيري بر 13

عددي بر13 بخش پذير است كه اگر 4 برابر رقم يكان آن را با عددي كه از حذف يكان به دست آمده جمع كنيم،حاصل بر 13 بخش پذير باشد.(در صورت لزوم اين عمل را چندين بار تكرار مي كنيم تا به نتيجه برسيم)

مثال :عدد 247 بر 13 بخش پذيراست زيرا:   (28=7*4)      247

                                                 (8=2*4)       52=28+24

                                                                     13=8+5

بخش پذيري بر 14

عددي بر 14 بخش پذير است كه هم بر 2و هم بر7 بخش پذير باشد(7*2=14)

مثال:عدد 3542هم بر2 و هم بر 7 بخش پذير است

بخش پذيري بر 15

عددي بر 15 بخش پذير است كه بر 3و5بخش پذير باشد.(5*3=15)

مثال:عدد4350هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذير است

 

+ نوشته شده توسط چنگيز باقري در سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ و ساعت 23:33 |